Korespondencja kierowana do Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest przyjmowana:

  • za pośrednictwem poczty na adres:

Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40,02-353 Warszawa

  • za pośrednictwem: Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Elektroniczna skrzynka podawcza Akademii Pedagogiki Specjalnej jest dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres platformy: http://epuap.gov.pl/

Aby złożyć dokument za pośrednictwem platformy ePUAP prosimy skorzystać z formularza "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" (należy wcześniej zalogować się do platformy ePUAP).

Formularz ogólny ESP Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

UWAGA!

W celu złożenia pisma (wniosku) do Akademii Pedagogiki Specjalnej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest uprzednie założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Założenie konta przebiega obecnie w dwóch etapach (założenie konta i "założenie organizacji"), ponieważ zgodnie z wymaganiami ePUAP konieczne jest powiązanie konta z "organizacją". UWAGA! Przez termin "organizacja" w tym przypadku rozumie się instytucję lub osobę fizyczną.
Po założeniu konta dokumenty elektroniczne należy przygotować za pomocą formularza udostępnionego na platformie ePUAP i podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem. Możliwe jest dodawanie załączników w formatach plików: DOC, ODT, RTF, PDF, XLS, SXC, TXT, JPG, TIF, GIF, ZIP, TAR.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

·       faxem:  +48 22 658 11 18 

·       bezpośrednio w Kancelarii (pokój 1099 budynek A) od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15 - 14:15

 W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo.

O sposobie załatwienia sprawy Akademia Pedagogiki Specjalnej powiadamia zainteresowanego pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Akademia Pedagogiki Specjalnej informuje, że zapewnia osobom uprawnionym możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego oraz następujące środki wspierające komunikowanie się:

pocztą elektroniczna, którą można kierować na adres aps@aps.edu.pl
faks do Kancelarii +48 22 658 11 18.
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub innej formy komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w Akademii (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem osoby przybranej, faksem lub mailem.

 

W celu usprawnienia obsługi osoby uprawnionej zaleca się, by w zgłoszeniu określić przedmiot sprawy oraz wskazać sposób kontaktowania się w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp.

 

Skargi, wnioski , petycje

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Akademii Pedagogiki Specjalnej odbywa się:

·         za pośrednictwem poczty na adres:

Akademia Pedagogiki Specjalnej

ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

·         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres aps@aps.edu.pl

faxem: +48 22 658 11 18