Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.Nazwa skrócona Pełna nazwa
APS Akademia Pedagogiki Specjalnej
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
CMS Aplikacja internetowa służąca do prowadzenia strony BIP
MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
OPP
Organizacja Pożytku Publicznego
r.a. Rok akademicki
RSS Really Simple Syndication - kanał informacji o artykułach
RDN Rada Doskonałości Naukowej
RU Rada Uczelni
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
UE Unia Europejska