logo_BIP

Konkursy na stanowiska akademickie - Adiunkt


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta

w zakresie pedagogiki – pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna
w Zakładzie Terapii Pedagogicznej
Instytutu Pedagogiki Specjalnej
na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu doktorskiego i magisterskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • Reprezentować dziedzinę i dyscyplinę: nauki społeczne, pedagogika – pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna (przynajmniej studia podyplomowe)
 • Wymagany dorobek publikacyjny - artykuły w czasopismach punktowanych, rozdziały w książkach naukowych – minimum 10;
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych;
 • Kompetencje z zakresu analiz statystycznych (SPSS)
 • Doświadczenie z zakresu dydaktyki szkoły wyższej (przynajmniej 3 lata pracy na uczelni);
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym.

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie badań w ramach projektów badawczych wewnętrznych i zewnętrznych (podejmowanie starań o finansowanie projektów);
 • Przygotowanie i publikowanie artykułów w czasopismach naukowych wysoko punktowanych krajowych i zagranicznych;
 • Aktywny udział (z referatami) w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych;
 • Opieka naukowa w przewodach doktorskich w charakterze promotora pomocniczego;
 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z następujących przedmiotów w ramach specjalności:
  Terapia pedagogiczna i Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju:
  • Diagnoza ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  • Etiopatogeneza i diagnoza ucznia za specyficznymi trudnościami w uczeniu się (szkoła);
  • Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością metodą M. Montessori;
  • Podstawy prawne dla konstruowania programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • Konstruowanie programów edukacyjnych i terapeutycznych;
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością ruchową;
  • Terapia trudności wychowawczych;
  • Seminarium dyplomowe I i II stopień;
 • Opieka nad praktykami:
  • Praktyka ciągła asystencka w szkole z zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi (10-2P-TPE1c);
  • Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej z zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi - 2 tyg. (40 10-2P-TPE3a);
  • Praktyka pedagogiczna w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (10-5P-ERA1a).
 • Uczestniczenie w różnorodnych działaniach organizacyjnych Zakładu Terapii Pedagogicznej i pracach na rzecz uczelni i środowiska.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 czerwca 2017 r.

Termin zatrudnienia: 01 października 2017 r.

 

Rektor
(-)
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 22 maja 2017 r.


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta

w zakresie pedagogiki – pedagogika wczesnoszkolna
w Zakładzie Wczesnej Edukacji
Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 22016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu doktorskiego i magisterskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk humanistycznych/społecznych – pedagogika/pedagogika wczesnoszkolna.
 • Kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 • Doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela akademickiego w prowadzeniu zajęć ze studentami z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, kształcenia wczesnoszkolnego, metodyki pracy z dziećmi, pedagogiki zabawy, rozwijania zdolności dzieci.
 • Publikacje z zakresu wczesnej edukacji odnoszące się do najnowszych trendów we wczesnej edukacji, np. odnośnie edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
 • Pełnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim.
 • Doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych i badawczych, pracy zespołowej oraz zarządzaniu projektami.
 • Doświadczenie w zakresie organizowania konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym.

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z następujących przedmiotów: Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej; Teoretyczne podstawy kształcenia zintegrowanego;  Podstawa, programy, pakiety edukacyjne; Metodyka edukacji zintegrowanej Metody zabawowe w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Prowadzenie seminariów licencjackich.
 • Sprawowanie opieki nad praktykami studenckimi.
 • Organizowanie konferencji, działania na rzecz współpracy z zagranicą: organizacji międzynarodowych konferencji..
 • Prowadzenie badań z zakresu wczesnej edukacji.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 czerwca 2017 r.

Termin zatrudnienia: 01 października 2017 r.

 

Rektor
(-)
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 22 maja 2017 r.


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta

w zakresie pedagogiki – uprawnienia nauczycielskie
w Zakładzie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Instytutu Pedagogiki Specjalnej
na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu doktorskiego i magisterskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki, uprawnienia nauczycielskie (doświadczenie pedagogiczne i akademickie – prowadzenie zajęć ze studentami);
 • publikacje z zakresu pedagogiki specjalnej;   
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych;
 • doświadczenie w zakresie międzynarodowej wymiany naukowej i dydaktycznej;
 • posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz w prowadzeniu badań naukowych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Opis stanowiska:

 • Dydaktycznych ukierunkowanych na realizację zajęć wykładowych i ćwiczeniowych z przedmiotów: Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną kl. I-III w szkole podstawowej; Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole podstawowej i gimnazjum; Rozwój mowy – gotowość do nauki czytania i pisania – metodyka; Seminarium dyplomowe na studiach I stopnia.
 • Naukowych wymagających umiejętności planowania i realizowania badań naukowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Realizacją projektów badawczych.
 • Organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem zakładu w obszarze dydaktycznym i naukowym.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 czerwca 2017 r.

Termin zatrudnienia: 01 października 2017 r.

 

Rektor
(-)
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 24 maja 2017 r.


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta

w zakresie sztuk plastycznych/ sztuk pięknych (rzeźba)
w Pracowni Grafiki i Rzeźby
Instytutu Edukacji Artystycznej
na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu magisterskiego i doktorskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • dziedzina / dyscyplina: sztuki plastyczne / sztuki piękne (rzeźba);
 • stopień doktora sztuki uzyskany na podstawie obrony pracy artystycznej z zakresu rzeźby;
 • znaczny dorobek artystyczny, indywidualne wystawy krajowe i zagraniczne;
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim w zakresie nauczania rzeźby;
 • doświadczenie i umiejętności w zakresie różnorodnych technik rzeźbiarskich;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym i języka rosyjskiego w stopniu podstawowym;

Opis stanowiska:

 • rozwój artystyczny ukierunkowany na osiągnięcie stopnia doktora habilitowanego sztuki w zakresie rzeźby; 
 • organizacja warsztatu technologicznego pracowni rzeźbiarskiej;
 • prowadzenie zajęć ze studentami z przedmiotu rzeźba;

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 czerwca 2017 r.

Termin zatrudnienia: 01 października 2017 r.

 

Rektor
(-)
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 24 maja 2017 r.


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta

w zakresie sztuk plastycznych / sztuk pięknych (grafika warsztatowa)
w Pracowni Grafiki i Rzeźby
Instytutu Edukacji Artystycznej
na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu magisterskiego i doktorskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • dziedzina / dyscyplina: sztuki plastyczne / sztuki piękne;  
 • prace artystyczne z grafiki warsztatowej / grafiki projektowej;
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym.

Opis stanowiska:

 • rozwój naukowy ukierunkowany na osiągnięcie stopnia doktora habilitowanego;
 • prowadzenie przedmiotów: projektowanie graficzne, grafika, licencjacka pracownia artystyczna, sztuka w przestrzenia publicznej, warsztat monograficzny. 

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 czerwca 2017 r.
Termin zatrudnienia: 01 października 2017 r.


Rektor
(-)
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 24 maja 2017 r.