logo_BIP

Konkursy na stanowiska akademickie - Adiunkt


 

Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta

w zakresie psychologii
w Zakładzie Psychologii Społecznej
Instytutu Psychologii
na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu doktorskiego i magisterskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • stopień naukowy doktora nauk społecznych lub humanistycznych w zakresie psychologii; 
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w kraju i we współpracy z zagranicą;
 • posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • doświadczenie organizacyjne w kierowaniu zespołem;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Opis stanowiska:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii społecznej i metodologii nauk społecznych (w tym wykładów, ćwiczeń i zajęć seminaryjnych)
 • publikacje z afiliacją APS;
 • aktywność w zakresie działalności naukowej i organizacyjnej;
 • przewidywane przedmioty w roku akademickim 2016/2017: Kierowanie karierą w organizacji, Statystyka wielozmiennowa

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 13 stycznia 2017 r.

Termin zatrudnienia: 15 lutego 2017 r.

 

Rektor
(-)
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 06 grudnia 2016 r.


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta

w zakresie filozofii
w Katedrze Filozofii Moralności i Etyki Globalnej
Instytutu Filozofii i Socjologii
na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu doktorskiego i magisterskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • dziedzina i dyscyplina: filozofia, etyka, filozofia społeczna;
 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii;
 • dorobek naukowy dotyczący problematyki etyki, etyki społecznej, w tym co najmniej trzy publikacje
  w języku polskim;
 • co najmniej jeden artykuł w języku obcym;
 • wystąpienia z referatami na konferencjach krajowych i międzynarodowych;
 • co najmniej czteroletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim;
 • doświadczenie w działalności organizacyjnej;
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • realizacja badań społecznych lub działań związanych z realizacją projektów społecznych.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym oraz j. francuski na poziomie podstawowym.

Opis stanowiska:

 • prowadzenie badań naukowych związanych z szeroko rozumianą tematyką etyki globalnej i filozofii
  moralności;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, m. in. z takich przedmiotów jak Etyka zawodu socjologa, Etyka ogólna i zawodowa;
 • współudział w pracach redakcji czasopisma „Studies In Global Ethics and Global Education” oraz worganizacji konferencji z cyklu „Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności”

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 13 stycznia 2017 r.

Termin zatrudnienia: 15 lutego 2017 r.

 

Rektor
(-)
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 16 grudnia 2016 r.