logo_BIP

Konkursy na stanowiska akademickie - Adiunkt


Rektor
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta

w zakresie psychologii
w Katedrze Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego
Instytutu Psychologii
na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu magisterskiego i doktorskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje) oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • dziedzina i dyscyplina: psychologia,
 • doktorat w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych ,
 • publikacje naukowe w czasopismach punktowanych,
 • znaczne doświadczenie kliniczne,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych,
 • doświadczenie zawodowe i dydaktyczne,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Opis stanowiska:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii zdrowia, umiejętności psychologicznych, procesu diagnozy człowieka dorosłego,
 • publikacje z afiliacją APS.
 • aktywność w zakresie działalności naukowej, klinicznej i organizacyjnej,
 • przewidywane przedmioty: Psychologia zdrowia, Proces diagnozy psychologicznej (studium przypadku), Umiejętności

Psychologiczne, Psychoterapia.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 lipieca 2017 r.
Termin zatrudnienia: 1 październik 2017r.

Rektor
(-)
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski  

Warszawa, dnia 4 lipca 2017r


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta

w zakresie socjologii rodziny
w Zakładzie Nauk o Rodzinie
Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu doktorskiego i magisterskiego;
 • oświadczenie że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;   
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać doktorat w zakresie socjologii o profilu socjologia rodziny;
 2. Publikacje z zakresu problematyki rodziny (w tym autorstwo monografii);
 3. Wystąpienia na konferencjach naukowych (referaty);
 4. Doświadczenia dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć (dotyczących problematyki rodziny);
 5. Doświadczenie zawodowe w pracy kuratora sądowego bądź rodzinnego;
 6. Znajomość języka angielskiego i niemieckiego na poziomie dobrym.

Opis stanowiska:

 • Obowiązki dydaktyczne: realizacja wykładów/warsztatów/ćwiczeń/seminariów w zakresie problematyki rodziny (związana z potrzebami programu dydaktycznego)
 • Obowiązki naukowe: rozwijanie problematyki rodziny: udział w konferencjach naukowych z referatami, opracowywanie artykułów naukowych, przygotowywanie projektów badawczych, realizacja badań; przygotowania do kolejnego etapu – habilitacji;
 • Obowiązki organizacyjne: wynikające z potrzeb Zakładu i Instytutu.        

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa,
ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 września 2017 r.

Termin zatrudnienia: 1 października 2017 r.

Rektor
(-)
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dn. 26 czerwca 2017 r.