logo_BIP

Konkursy na stanowiska akademickie - Asystent


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

w zakresie matematyki i pedagogiki
w Zakładzie Wczesnej Edukacji
Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu magisterskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

Wymagania dziedzina i dyscyplina: matematyka i pedagogika;

 • wykształcenie magisterskie w zakresie matematyki;
 • publikacje z zakresu badań o tematyce związanej z edukacją matematyczną;
 • doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu ogólnopolskich i międzynarodowych badań o tematyce związanej z edukacją matematyczną;
 • doświadczenie pedagogiczne na różnych poziomach edukacji;
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych;
 • posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz w prowadzeniu badań naukowych.
 • znajomość języka (dwa spośród następujących): angielski, niemiecki, rosyjski. W tym co najmniej jeden na poziomie zaawansowanym, co najmniej B1.

Opis stanowiska:

 • Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie ćwiczeń z zakresu edukacji matematycznej, np.: Podstawy matematyki, Metodyka edukacji matematycznej, Diagnoza i wspomaganie dziecka z trudnościami w uczeniu się matematyki.
 • Działalność naukowa w obszarze związanym z edukacją matematyczną dzieci: prowadzenie badań indywidualnych i udział w badaniach zespołowych/grantach w APS lub w innych jednostkach.
 • Opieka nad praktykami studenckimi w ramach specjalności prowadzonych przez Zakład Wczesnej Edukacji.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 17 lutego 2017 r.

Termin zatrudnienia: 01 marca 2017 r.

 

Rektor
(-)
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r.