logo_BIP

Konkursy na stanowiska akademickie - Asystent


  Rektor
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

w zakresie psychologii rozwoju
w Pracowni Psychologii Szkolnej w Zakładzie Psychologii Rozwoju i Wychowania
Instytutu Psychologii
na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu magisterskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;   
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje) oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • dziedzina i dyscyplina: psychologia;
 • zaawansowanie przygotowanie rozprawy doktorskiej potwierdzone opinią promotora;
 • doświadczenie w pracy w szkole i pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • deklaracja zgody na kierowanie organizacyjne specjalnością „Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia”;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;
 • doświadczenie zawodowe i dydaktyczne;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Opis stanowiska:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii szkolnej i psychologii edukacji, umiejętności personalnych;
 • intensywna praca nad rozprawą doktorską;
 • aktywność w zakresie działalności publikacyjnej, publikacje z afiliacją APS;
 • kierowanie organizacyjne specjalnością „Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia”;
 • przewidywane przedmioty: Psychologia szkolna, Interwencja w system szkolny, Indywidualna i grupowa praca z   uczniem, Indywidualna i grupowa praca z nauczycielem, Umiejętności interdyscyplinarne.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 lipca 2017r.      

Termin zatrudnienia: 01 październik 2017r.

Rektor
(-)
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r .


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta/adiunkta

w zakresie filozofii społecznej - etyka
w Katedrze Filozofii Moralności i Etyki Globalnej
Instytutu Filozofii i Socjologii
na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu doktorskiego i magisterskiego (stanowisko adiunkta) albo tylko magisterskiego (stanowisko asystenta); 
 • oświadczenie że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;   
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • dziedzina i dyscyplina: nauki humanistyczne, filozofia - filozofia społeczna - etyka;
 • zainteresowania badawcze w obszarze filozofii społecznej, antropologii filozoficznej, etyki, etyki społecznej, bioetyki, ekoetyki, etyki odpowiedzialności globalnej, etyki zrównoważonego rozwoju – etyki globalizacji i edukacji globalnej, etycznych problemów współczesności w wymiarze globalnym;
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w przypadku kandydata na adiunkta, w przypadku asystenta nie jest wymagane;
 • posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej w przypadku kandydata na adiunkta, w przypadku asystenta nie jest wymagane;
 • znajomość języków obcych: biegła znajomość języka angielskiego.

Opis stanowiska:

 • Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć: Etyka ogólna i zawodowa; Etyka społeczna; Etyka zawodu pedagoga; Etyka zawodu pedagoga specjalnego; Etyka zawodu pracownika socjalnego; Etyka zawodu psychologa.
 • Obowiązki naukowe: prowadzenie badań z zakresu etyki (w tym etyki odpowiedzialności globalnej, etyki globalizacji, etyki zrównoważonego rozwoju oraz etyk stosowanych);
 • Obowiązki organizacyjne: praca w redakcji półrocznika „Studies In Global Ethics and Global Education”, obowiązki sekretarskie w ramach organizacji konferencji „Człowiek i Świat – wymiary odpowiedzialności”.      

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa,
ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 września 2017 r.

Termin zatrudnienia: 01 października 2017 r.

Rektor
(-)
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dn. 7 lipca 2017 r.