logo_BIP

Konkursy na stanowiska akademickie - Asystent


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

w zakresie pedagogiki
w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka
Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu doktorskiego i magisterskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
Pożądane doświadczenia i kompetencje (poświadczone):

 • w pracy z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • znajomość funkcjonowania przedszkoli, szkół na wsi , w małych miastach, w dużych miastach;
 • w pisaniu programów, tworzeniu pomocy dydaktycznych i opracowań merytorycznych dla nauczycieli i rodziców;
 • w tworzeniu środków dydaktycznych i pomocy dla dzieci;
 • w prowadzeniu dydaktyki ze studentami (wykłady, ćwiczenia, seminaria – również magisterskie) potwierdzone wysokimi ocenami studentów;
 • dorobek naukowy z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (zarówno naukowy jak i metodyczny), co pozwoli wykładowcy prowadzić zajęcia również z wykorzystaniem własnych dzieł i własnych opracowań.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym oraz rosyjskiego na poziomie dobrym.

Opis stanowiska:

 • Przewidywane przedmioty do obsadzenia: Rozwój mowy – przygotowanie do nauki czytania i pisania; Diagnoza gotowości szkolnej. W związku z dużą liczbą studentów wybierających specjalność, istnieje zapotrzebowanie na dydaktyka z doświadczeniem w prowadzeniu seminariów dyplomowych i promowaniu prac na różnych poziomach studiów. Wymaga się gotowości do uczestniczenia w konferencjach naukowych i pracy zespołowej – naukowej i organizacyjnej. Istotne jest również doświadczenie kandydata w popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród nauczycieli i rodziców (poświadczone publikacjami).

Przewidywane przedmioty do obsady:

 • Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci, Proces uczenia się dzieci w domu, żłobku i przedszkolu, Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna w domu, żłobku i przedszkolu, Kompetencje opiekuna i wychowawcy dziecka w żłobku i przedszkolu, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Medyczne podstawy opieki nad dzieckiem w domu, żłobku i przedszkolu, Seminarium dyplomowe na specjalności wychowanie żłobkowe i przedszkolne.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 czerwca 2017 r.

Termin zatrudnienia: 01 października 2017 r.

 

Rektor
(-)
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 22 maja 2017 r.


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

w zakresie psychologii, pedagogiki
w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka
Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu magisterskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
Pożądane doświadczenia i kompetencje (poświadczone):

 • w dydaktyce szkoły wyższej (przedmioty związane z biomedycznymi podstawami rozwoju i wychowania,  psychologii rozwojowej ze szczególnym naciskiem na rozwój małego dziecka);
 • zaawansowana praca nad doktoratem, najlepiej z pogranicza psychologii i pedagogiki;
 • udokumentowane zainteresowania w stosowaniu wiedzy psychologicznej w działalności pedagogicznej w przedszkolach, w żłobkach  i wychowaniu domowym;
 • doświadczenia kandydata w popularyzowaniu wiedzy psychologicznej i pedagogicznej;
 • biegła znajomość języka niemieckiego oraz innego języka konferencyjnego (poświadczona).

Opis stanowiska:

 • Stanowisko wymaga prowadzeniem badań interdyscyplinarnych (pedagogika/psychologia) dot. rozwoju i procesów uczenia się małego dziecka i obowiązkami dydaktycznymi. Przewidywane przedmioty do obsadzenia: Podstawy psychologii; Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży; Biomedyczne podstawy rozwoju. Tematyka wymienionych przedmiotów musi uwzględniać potrzeby kształcenia nauczycieli przedszkola i klas początkowych. Dlatego preferujemy psychologów z doświadczeniem w pracy ze studentami pedagogiki.

Przewidywane przedmioty do obsady:

 • Rozwój prawidłowy i zaburzony dzieci, Proces uczenia się dzieci w domu, żłobku i przedszkolu, Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna w domu, żłobku i przedszkolu, Kompetencje opiekuna i wychowawcy dziecka w żłobku i przedszkolu, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Medyczne podstawy opieki nad dzieckiem w domu, żłobku i przedszkolu, Seminarium dyplomowe na specjalności wychowanie żłobkowe i przedszkolne.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 czerwca 2017 r.

Termin zatrudnienia: 01 października 2017 r.

 

Rektor
(-)
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 22 maja 2017 r.


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

w zakresie kulturoznawstwa
w Pracowni Teorii i Historii Sztuki
Instytutu Edukacji Artystycznej
na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu magisterskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • tytuł magistra kulturoznawstwa;
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim;
 • doświadczenie i umiejętności w prowadzeniu projektów badawczych;
 • udział lub kierowanie grantami, projektami badawczymi;
 • doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym i języka rosyjskiego w stopniu podstawowym.

Opis stanowiska:

 • rozwój naukowy ukierunkowany na osiągnięcie stopnia doktora w zakresie kulturoznawstwa;
 • opieka nad profesorami wizytującymi w Instytucie Edukacji Artystycznej;
 • pomoc w koordynacji prac przy obsłudze systemu USOS;
 • prowadzenie zajęć ze studentami z przedmiotów: animacja i promocja kultury, finansowanie projektów edukacyjno- artystycznych, plener.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 czerwca 2017 r.

Termin zatrudnienia: 01 października 2017 r.

 

Rektor
(-)
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 24 maja 2017 r.


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

w zakresie sztuk plastycznych / sztuk pięknych (fotografia)
w Pracowni Grafiki i Rzeźby
Instytutu Edukacji Artystycznej
na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu magisterskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • dziedzina i dyscyplina: sztuki plastyczne / sztuki piękne (fotografia);  
 • znaczący dorobek artystyczny w dziedzinie fotografii (wystawy krajowe i zagraniczne);
 • zaawansowane prace nad uzyskaniem stopnia doktora sztuki na podstawie pracy artystycznej z zakresu fotografii;
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim w zakresie fotografii;
 • doświadczenie w wykonywaniu fotograficznej dokumentacji prac artystycznych i wystaw; 
 • doświadczenie w wykonywaniu fotografii w działaniach arteterapeutycznych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym i języka rosyjskiego w stopniu bardzo dobrym

Opis stanowiska:

 • rozwój naukowy ukierunkowany na osiągnięcie stopnia doktora;
 • prowadzenie zajęć ze studentami z przedmiotów: fotografia, techniki fotograficzne i filmowe, multimedia    
 • organizacja warsztatu pracowni fotograficznej.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 czerwca 2017 r.
Termin zatrudnienia: 01 października 2017 r.


Rektor
(-)
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 24 maja 2017 r.


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
w Zakładzie Badań Problemów Społecznych
Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu magisterskiego i doktorskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • dziedzina i dyscyplina: pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna;
 • dorobek naukowy: publikacje z zakresu mediacji w pracy socjalnej, pedagogiki resocjalizacyjnej, socjoterapii, kurateli
  sądowej;
 • posiadać doświadczenia w pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym i języka rosyjskiego w stopniu bardzo dobrym;

Opis stanowiska:

 • udział w pracach naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych prowadzonych w Zakładzie;
 • prowadzenie badań naukowych, zajęć dydaktycznych, a także seminariów dyplomowych;
 • realizacja zadań zleconych przez Dyrektora Instytutu oraz prowadzenie zajęć z Mediacji sądowej i pozasądowej, 
  seminarium dyplomowego i sprawowanie opieki nad studentami kierunku Praca socjalna, realizującymi praktykę   
  specjalistyczną i dyplomową.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 czerwca 2017 r.
Termin zatrudnienia: 01 października 2017 r.


Rektor
(-)
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 24 maja 2017 r.


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

w zakresie socjologii ogólnej
w Katedrze Socjologii Ogólnej i Badań  Interdyscyplinarnych
Instytutu Filozofii i Socjologii
na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu magisterskiego i doktorskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • dziedzina i dyscyplina: socjologia ogólna i wybrane socjologie szczegółowe;
 • dorobek naukowy w postaci badań, uczestnictwa w życiu naukowym i publikacji z zakresu socjologii ogólnej, socjologii emocji, socjologii ubóstwa i socjologii niepełnosprawności;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac licencjackich i badawczych praktyk studenckich;  
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • znajomość języka angielskiego i rosyjskiego w stopniu bardzo dobrym.

Opis stanowiska:

 • prowadzenie badań naukowych, prowadzenie zajęć dydaktycznych, opieka nad pracami licencjackimi,
 • realizacja zadań organizacyjnych zleconych przez Dyrektora Instytutu,
 • prowadzenie przedmiotów: wprowadzenie do socjologii, wprowadzenie do zagadnień współczesnej socjologii, współczesne teorie socjologiczne, współczesne problemy socjologii, socjologia wychowania, socjologia mikrostruktur społecznych.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 czerwca 2017 r.
Termin zatrudnienia: 01 października 2017 r.


Rektor
(-)
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 24 maja 2017 r.


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

w zakresie filozofii, filozofii społecznej
w Katedrze Filozofii Moralności i Etyki Globalnej
Instytutu Filozofii i Socjologii
na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu magisterskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • dziedzina i dyscyplina: Nauki humanistyczne, filozofia – filozofia społeczna – etyka;
 • zainteresowania badawcze w obszarze filozofii społecznej, antropologii filozoficznej, etyki, etyki społecznej, bioetyki, ekoetyki, etyki odpowiedzialności globalnej, etyki zrównoważonego rozwoju - etyki  globalizacji i edukacji globalnej,  etycznych problemów współczesności w wymiarze globalnym;                        
 • znajomość języka angielskiego.

Opis stanowiska:

 • prowadzenie badań z  zakresu etyki i etyki odpowiedzialności globalnej – etycznych problemów współczesności, etyki globalizacji, etyki zrównoważonego rozwoju, etyki zawodowej pedagoga;
 • obowiązki dydaktyczne z zakresu etyki filozoficznej i etyk stosowanych;
 • prowadzenie zajęć: Etyka ogólna i zawodowa, Etyka społeczna, Etyka zawodu pedagoga, Etyka zawodu pedagoga specjalnego, Etyka zawodu pracownika socjalnego, Etyka zawodu psychologa;
 • obowiązki organizacyjne: praca w redakcji półrocznika „Studies in Global Ethics and Global Education”;
 • obowiązki sekretarskie w ramach organizacji konferencji „Człowiek i Świat – wymiary odpowiedzialności”.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 czerwca 2017 r.
Termin zatrudnienia: 01 października 2017 r.


Rektor
(-)
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 24 maja 2017 r.


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

w zakresie pedagogiki/pedagogiki specjalnej
w Zakładzie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Instytutu Pedagogiki Specjalnej
na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu doktorskiego i/lub magisterskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • magister pedagogiki specjalnej, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną lub doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami z lekką niepełnosprawnością intelektualną;
 • posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz w prowadzeniu badań naukowych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Opis stanowiska:
Kandydat powinien spełniać warunki związane z realizacją następujących obowiązków:

 • Dydaktycznych ukierunkowanych na realizację zajęć wykładowych i ćwiczeniowych z przedmiotów:
  • metodyka kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną kl. I-III w szkole podstawowej;
  • metodyka kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną kl. IV-VI w szkole podstawowej;
  • metodyka kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole podstawowej i gimnazjum;
  • metody współpracy z rodziną.
 • Naukowych wymagających umiejętności planowania i realizowania badań naukowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
 • Organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem zakładu w obszarze dydaktycznym i naukowym.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 czerwca 2017 r.
Termin zatrudnienia: 01 października 2017 r.


Rektor
(-)
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 24 maja 2017 r.