logo_BIP

Konkursy na stanowiska akademickie - Instruktor, Lektor


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

lektora

w zakresie filologii angielskiej
w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu magisterskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje) oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 1. Ukończone studia magisterskie na kierunku filologia angielska o specjalności pedagogicznej, uprawniającej do nauczania języka obcego;
 2. Doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela uczelni wyższej pedagogicznej – min 3 lata;
 3. Znajomość terminologii i słownictwa specjalistycznego z zakresu pedagogiki/pedagogiki specjalnej;
 4. Znajomość nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem nowych technologii;
 5. Dyspozycyjności do pracy na studiach wszystkich stopni, stacjonarnych i niestacjonarnych;
 6. Predyspozycji i zamiłowania do pracy dydaktycznej;
 7. Umiejętności interpersonalnych i organizatorskich oraz wzorowej postawy etycznej.

Opis stanowiska:

 1. Prowadzenie lektoratu z języka angielskiego dla studentów studiów I stopnia studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych na poziomie B2 i C1, realizowanego zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji;
 2. Przygotowanie i prowadzenie zajęć fakultatywnych z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych;
 3. Przygotowanie ćwiczeń leksykalnych oraz glosariuszy do wykładów monograficznych z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych;
 4. Przygotowanie sylabusów do prowadzonych zajęć;
 5. Przygotowanie egzaminów końcowych na poziomie B2 i C1;
 6. Przygotowanie różnorodnych ćwiczeń dodatkowych i zamieszczenie ich na platformie edukacyjnej;

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 13 stycznia 2017 r.

Termin zatrudnienia: 15 lutego 2017 r.

Rektor
(-)
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 02 stycznia 2017 r.