logo_BIP

Konkursy na stanowiska akademickie - Profesor


 Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

profesora nadzwyczajnego

w Zakładzie Pedagogiki Terapeutycznej
Instytutu Pedagogiki Specjalnej
na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu magistra ,doktora i doktora habilitowanego;
 • oświadczenie że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w instrukcji w sprawie materiałów do wniosku o zatrudnienie na ww. stanowisko znajdującej się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • dziedzina / dyscyplina: nauki społeczne / pedagogika/ pedagogika specjalna,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • dorobek naukowy / publikacje z zakresu diagnozy edukacyjnej, pracy wychowawczej i integracyjnej,
 • doświadczenie w koordynowaniu praktyk studenckich w przedszkolach i szkołach podstawowych, 
 • znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego w stopniu dobrym lub bardzo dobrym.

Opis stanowiska:

 • zadania badawcze, dydaktyczne i organizacyjne,
 • realizacja samodzielnych lub zespołowych projektów badawczych, będących podstawą punktowanych publikacji,
 • wykłady, seminaria magisterskie, seminaria badawcze z zakresu pedagogiki specjalnej i obszarów z nią zawiązanych. Diagnoza edukacyjna, diagnoza kompetencji społecznych, praca wychowawcza i integracyjna w klasie, 
 • obowiązki organizacyjne powierzone przez Dyrekcję Instytutu.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 17 lutego 2017 r.

Termin zatrudnienia: 01 marca 2017 r.

 

Rektor
(-)
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r.