logo_BIP

Konkursy na stanowiska akademickie - Starszy wykładowca, wykładowca


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

starszego wykładowcy

w zakresie tyflopedagogiki
w Instytucie Pedagogiki Specjalnej
na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu magisterskiego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • oświadczenie, że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje) oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • Dziedzina / dyscyplina: nauki społeczne, pedagogika
 • Publikacje  z zakresu tyflopedagogiki, w tym: dotyczące specyfiki czytania dotykowego, metodyki nauczania brajla (np. podręczniki, programy do nauki brajla), diagnozy funkcjonalnej i opracowywania indywidualnych programów wsparcia uczniów z niepełnosprawnością wzroku w szkole, adaptacji materiałów do brajla i audiodeskrypcji oraz edukacyjnych technologii wspomagających dla uczniów z dysfunkcją wzroku.         
 • doświadczenie w pracy z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi (np. praca w poradni), doświadczenie w adaptacji materiałów dydaktycznych i audycie dostępności stron internetowych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, przynajmniej kurs z audiodeskrypcji oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej dotyczące prowadzenia zajęć z metodyki nauczania pisma brajla, adaptacji materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych i słabowidzących, metodyki pracy indywidulanej z dziećmi niewidomymi i słabowidzącym, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • Doświadczenie dydaktyczne,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów dotyczących metodyki nauczania brajla (Metodyka nauczania technik brajlowskich – 1, Metodyka nauczania technik brajlowskich – 2), z przedmiotów dotyczących specyfiki funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących oraz metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku w różnym wieku i z niepełnosprawnością sprzężoną (Tyflopedagogika, Metodyka pracy indywidualnej z dziećmi z dysfunkcją wzroku, Metodyka pracy z osobami z dysfunkcją wzroku z niepełnosprawnością sprzężoną), z przedmiotu obejmującego przygotowanie tekstów, zgodnie ze standardami adaptacji w brajlu, ocenę  dostępności stron internetowych (standard WCAG 2.0) dla osób niewidomych i słabowidzących oraz przygotowanie audiodeskrypcji zdjęć i filmów (Adaptacje materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku).

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 17 lutego 2017 r.

Termin zatrudnienia: 01 marca 2017 r.

 

Rektor
(-)
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r.