logo_BIP

Konkursy na stanowiska akademickie - Starszy wykładowca, wykładowca


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

starszego wykładowcy

w zakresie pedagogiki specjalnej – pedagogika wczesnoszkolna
w Zakładzie Wczesnej Edukacji
Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu doktorskiego i magisterskiego;
 • oświadczenie że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;    - informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk humanistycznych/społecznych – pedagogika wczesnoszkolna/pedagogika specjalna.
 • Kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel przedszkola, nauczyciel wczesnoszkolny, pedagog specjalny.
 • Doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela akademickiego w prowadzeniu zajęć ze studentami z zakresu: diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki oraz edukacji daltońskiej (co najmniej 4 lata), w pracy z dziećmi, jako nauczyciel terapeuta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym.
 • Publikacje w języku polskim i angielskim z zakresu wczesnej edukacji odnoszące się do najnowszych trendów we wczesnej edukacji np. odnośnie edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
 • Pełnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim.
 • Doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych i badawczych oraz zarządzaniu projektami za granicą i w Polsce.
 • Doświadczenie w zakresie organizowania konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
 • Doświadczenie w zakresie udziału w programie ERASMUS, ERASMUS+.
 • Doświadczenia we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
 • Doświadczenie Pełnienie funkcji kierowniczej w organizacjach społecznych działających na rzecz edukacji.
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie podstawowym oraz angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z następujących przedmiotów: Trudności w uczeniu się matematyki – diagnoza i terapia, Diagnoza i wspomaganie dziecka z trudnościami  w uczeniu się matematyki Monitorowanie rozwoju dziecka, Diagnoza i terapia dziecka w trudnościami w opanowaniu umiejętności matematycznych, Pedagogiczne podstawy wychowania przedszkolnego, Przygotowanie dziecka do nauki w szkole, Podstawy pedagogiki przedszkolnej, Organizacja procesu edukacyjnego w  koncepcji edukacji daltońskiej, Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności współpracy w koncepcji edukacji daltońskiej.
 • Prowadzenie seminariów licencjackich.
 • Sprawowanie opieki nad praktykami studenckimi.
 • Organizowanie konferencji, działania na rzecz współpracy z zagranicą: organizacji międzynarodowych konferencji,
 • Inicjowania współpracy  pomiędzy uczelniami z zakresu wczesnej edukacji w ramach  programu Erasmus+, organizowanie programów dla wizytujących gości czy prowadzenie zajęć dla studentów.
 • Prowadzenie badań z zakresy wczesnej edukacji.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 czerwca 2017 r.

Termin zatrudnienia: 01 października 2017 r.

 

Rektor
(-)
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 24 maja 2017 r.