EN

Strona główna BIP Ogłoszenia

Ogłoszenia

24-05-2018

logo_BIP

BIP - Ogłoszenia


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
w związku z konkursem nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-001/18

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (dalej „Ogłaszający konkurs”) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, dotyczącego szkoleń dla pracowników administracji publicznej z zakresu dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Nabór partnera prowadzony jest na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.06.2018 r. w godzinach pracy Ogłaszającego Konkurs: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, Kancelaria pok. 1099, tj. pon.-pt. w godz. 8.00-15.00.

UWAGA: Przesunięto termin składania ofert do 04.06.2018 r. (W dniu 01.06.2018 r. Uczelnia zamknięta).

Do pobrania:


Warszawa, dn. 16.05.2018r.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
w związku z konkursem nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni”


Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (dalej „Ogłaszający konkurs”) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, dotyczącego opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego. Planowany do realizacji projekt (cel projektu) ukierunkowany będzie na podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Nabór partnera prowadzony jest na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.06.2018 r. w godzinach pracy Ogłaszającego Konkurs: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, Kancelaria pok. 1099, tj. pon.-pt. w godz. 8.00-15.00.

Do pobrania:


 

Aktualności

03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.
28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
04-07-2018

W służbie praw dziecka – dziedzictwo Ireny Sendlerowej

Zachęcamy do przeczytania artykułu, który ukazał się w Głosie Nauczycielskim i jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w APS, obrazującego przesłanie Ireny Sendlerowej.