EN

Strona główna BIP Ogłoszenia Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

12-01-2016

logo_BIP

Ogłoszenia


WYNIKI NABORU PARTNERÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przeprowadziła otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z zapisami art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-009/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Wybrano ofertę następującego podmiotu:

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ogłasza otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z zapisami art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) zainteresowanych wspólnym przygotowaniem i realizacją projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-009/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Cel partnerstwa

Celem partnerstwa będą działania doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli i pedagogów specjalnych ze szkół oraz placówek kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Doskonalenie będzie dotyczyło podniesienia kompetencji cyfrowych w obszarach e-dostępności, e-bezpieczeństwa i e-usług, ze szczególnym  uwzględnieniem przygotowania nauczycieli i pedagogów specjalnych do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem TIK w ramach sieci Internet w wymienionych trzech obszarach.

Udział partnerów w projekcie będzie polegał na:

 1. Organizacji i przeprowadzeniu  modułów programowych w ramach studiów podyplomowych doskonalących umiejętności i kompetencje cyfrowe nauczycieli i pedagogów specjalnych ze szkół oraz placówek kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Stworzeniu serwisu e-learningowy dla nauczycieli i pedagogów specjalnych
 3. Stworzeniu zestawu szablonów stron internetowych dla edukacji specjalnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 4. Zakupu sprzętu i oprogramowania narzędziowego do realizacji zadań opisanych w punktach 1, 2 i 3
 5. Zakupu i wyposażenie szkół i placówek specjalnych, osób szkolonych w ramach projektu, w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (materiały szkoleniowe, podręczniki  do prowadzenia zajęć, tablety, technologię asystującą).

Wymagania wobec Partnera/Partnerów

 1. Prowadzenie kierunku kształcenia:  informatyka
 2. Oświadczenie o wyrażeniu chęci podjęcia współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na etapie przygotowania i realizacji projektu,
 3. Doświadczenie w zakresie realizacji działań o podobnym charakterze.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać

 1. Informację na temat zgodności przedmiotu działalności Partnera z celami partnerstwa z wyszczególnieniem wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Informację na temat proponowanego udziału partnera w realizacji projektu zawierającą koncepcję realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera,
 3. Opis doświadczeń w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wraz z ofertą należy przedłożyć

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014,
 3. Aktualny status podmiotu,
 4. Pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani wobec innych podmiotów,
 5. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z KRS),
 6. Charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno-organizacyjnych oraz doświadczeniem w realizacji projektów dofinansowanych z UE, w tym również jako partner.

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria

 1. Zgodność działania Partnera z celami partnerstwa,
 2. Oferowany wkład Partnera w realizację celu partnerstwa,
 3. Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze,
 4. Proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania projektu.

Oferty należy składać do 30.11.2015 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs na Partnera/Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) na adres: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęsliwicka 40, 02-353 Warszawa, pok. 1099 (Kancelaria budynek „A”- parter).

Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
 2. Zmiany zakresu działań przewidzianych dla Partnera/Partnerów projektu,
 3. Negocjowania warunków realizacji poszczególnych działań z wybranymi podmiotami spełniającymi kryteria dla Partnera/Partnerów projektu,
 4. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

Informacje dodatkowe wraz ze wzorem oferty można uzyskać pod (22) 589-36-40, rpiotrowicz@aps.edu.pl
Załącznik: Wzór oferty (PDF), wzór oferty (DOC)

Aktualności

12-02-2018

Kondolencje

Dziekanowi Wydziału Nauk Pedagogicznych - dr hab., prof. APS Maciejowi Tanasiowi wyrazy współczucia i duchowego wsparcia z powodu śmierci Matki składa Rektor i Społeczność Akademicka Akademii Pedagog…
08-02-2018

Szewach Weiss nagroda

Profesor Szewach Weiss otrzyma Nagrodę im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Kapituła Nagrody swoją decyzję podjęła jednogłośnie.
18-01-2018

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

To już VII edycja Konkursu Rektora na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką lub magisterską. Serdecznie zapraszamy do udziału.