logo_BIP

Zamówienia publiczne


Warszawa, 26.10.2016 r.

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego o  wartości  szacunkowej powyżej równowartości  209 000  euro na zakup energii elektrycznej dla Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i jej jednostki wyodrębnionej – Zakładu – Osiedle Akademickie "Przyjaźń"

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i jej jednostki wyodrębnionej – Zakładu – Osiedle Akademickie "Przyjaźń"

Termin składania ofert: 30 listopada 2016 r., godz. 10:30

Do pobrania: