EN

logo_BIP

Zapytania ofertowe


 Warszawa, dnia 06 września 2017 r.

Zaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej za rok obrotowy 2017.

Zapraszamy do złożenia ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem:

  • Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
  • Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” – Zakładu Gospodarczo Wyodrębnionego

oraz sporządzenie raportu i opinii łącznej.

Badanie i przedstawione wyniki muszą być przeprowadzone stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Oferta powinna zawierać informacje o audytorze: wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, doświadczeniu w badaniu sprawozdań uczelni.

Informacja o Uczelni:
Nazwa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Adres: ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
NIP: 525 00 05 840
REGON: 000001488
Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Osiedle Akademickie „Przyjaźń”
Adres: ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa
NIP: 525 00 05 840
REGON: 000001488

Przedmiot działalności:
APS: kształcenie studentów oraz prowadzenie badań naukowych, kształcenie kadry naukowej i dydaktycznej.
Osiedle Akademickie „Przyjaźń”: działalność statutowa polegająca na zapewnieniu potrzeb mieszkaniowych, kulturalno-oświatowych i sportowych dla studentów szkół wyższych i pracowników nauki.

2016 r.

APS

Osiedle Akademickie „Przyjaźń”

Zatrudnienie w etatach

477

50

Suma bilansowa

74 242 179,57

2 178 268,69

Aktywa trwałe

39 997 292,23

107 274,15

Aktywa obrotowe

32 244 887,34

2 070 994,54

Przychody ogółem

55 297 488,61

11 022 198,14

Wynik finansowy za 2016 r.

934 055,96

291 278,60

Termin składania ofert: do 30.09.2017 r. do godz. 16:00

Kontakt: Kwestor Aneta Lipińska tel. 22 589 36 51 e-mail: kwestor@aps.edu.pl lub drogą pocztową.

Aktualności

12-02-2018

Kondolencje

Dziekanowi Wydziału Nauk Pedagogicznych - dr hab., prof. APS Maciejowi Tanasiowi wyrazy współczucia i duchowego wsparcia z powodu śmierci Matki składa Rektor i Społeczność Akademicka Akademii Pedagog…
08-02-2018

Szewach Weiss nagroda

Profesor Szewach Weiss otrzyma Nagrodę im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Kapituła Nagrody swoją decyzję podjęła jednogłośnie.
18-01-2018

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

To już VII edycja Konkursu Rektora na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką lub magisterską. Serdecznie zapraszamy do udziału.