logo_BIP

Zapytania ofertowe


Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia ofert na zakup komputerów AIO – miejsce dostawy –  APS  ul. Szczęśliwicka 40 w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załączona  tabela – załącznik nr 2.

Termin wykonania sukcesywnie do 28 dni roboczych od podpisania umowy.
W wyniku niniejszego zapytania z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści (załącznik nr 1).
Miejsce i termin składania ofert: do 28 kwietnia 2017 r. do godz. 11:00.

Oferty można składać: pisemnie na adres ul. Szczęśliwicka 40 02-353 Warszawa lub złożyć w kancelarii (pok. 1099, bud. A, parter); przesłać fax-em na nr 22 658 11 18 lub emailem na adres: kk@aps.edu.pl.
Osoba do kontaktów – Krzysztof Kochanowski tel. 22 589 36 00 wew. 2062 lub kk@aps.edu.pl.

Podana cena ma być ceną brutto, zawierającą wszystkie podatki i koszty realizacji dostawy.

Na ww. sprzęt należy naliczyć 0% stawkę podatku VAT po spełnieniu przez Zamawiającego warunków określonych Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z dnia 5 kwietnia 2004 art. 83, ust. 1, pkt 26).

UWAGA:
Niniejsze zapytanie nie podlega pod rygory ustawy Prawo zamówień publicznych.


Załączniki:

  1. 1456928670 Pdf Umowa - projekt
  2. 1456928670 Pdf Specyfikacja