EN

Strona główna BIP Zatrudnienie na innych stanowiskach

Zatrudnienie na innych stanowiskach

06-02-2018

logo_BIP

Zatrudnienie na innych stanowiskach


Rektor

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ogłasza konkurs otwarty na funkcję

DYREKTORA

Kolegium Edukacji Artystycznej

Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele akademiccy, którzy od dnia 19.02.2018 r. będą zatrudnieni w  Kolegium Edukacji Artystycznej..

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do konkursu;
 • informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami oraz o okresie ich pełnienia;
 • koncepcję rozwoju podstawowej jednostki organizacyjnej złożonej w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy w dziedzinie sztuk plastycznych;
 • posiadać co najmniej 4 letnie doświadczenie w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi w Uczelni wyższej.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 12 lutego 2018 r.
Termin zatrudnienia: 19 lutego 2018 r.

Rektor
(-)
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa, dnia 26 stycznia 2018 r.


REKTOR
AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko

KANCLERZA

 1. Miejsce świadczenia pracy: ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
 2. Zakres wykonywanych zadań

kierowanie administracją i gospodarką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w zakresie określonym przez Rektora oraz Statut Uczelni, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów Uczelni w Statucie i ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

 1. Niezbędne wymagania:
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, prawo, administracja, zarządzanie);
 • staż pracowniczy minimum 8 lat, w tym na stanowisku kierowniczym minimum 4 lata;
 • znajomość podstaw prawnych, zasad ekonomiczno-finansowych oraz przepisów, na podstawie których działają uczelnie wyższe;
 • znajomość aktualnej strategii Akademii Pedagogiki Specjalnej (dostępna na stronie internetowej Uczelni);
 • umiejętność przekładania strategii na cele operacyjne oraz skutecznego zarządzania celami, projektami i zmianą organizacyjną;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków z programów Unii Europejskiej;
 • umiejętność organizacji pracy i kierowania dużym zespołem pracowników;
 • doświadczenie we współpracy z organami rządowymi i samorządowymi;
 • znajomość zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami;
 • znajomość języka obcego nowożytnego;
 • operatywność, komunikatywność i pełna dyspozycyjność.
 1. Wymagane dokumenty:
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie świadectw pracy, a w przypadku  aktualnego miejsca pracy zaświadczenie w celu poświadczenia minimalnego 8-letnego stażu pracy;
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje        lub nabyte umiejętności;
 • koncepcja programowa dotycząca pracy na stanowisku kanclerza szkoły wyższej (forma pisemna o objętości do 2 stron);
 • referencje od poprzednich pracodawców;
 • pisemne oświadczenie (własnoręcznie podpisane) o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz.922);
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z kartoteki karnej Krajowego Rejestru Karnego (wydane nie później niż 30 dni przed dniem złożenia dokumentów).
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie www.aps.edu.pl w zakładce – kadry.)
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty wymienione w pkt. 4 należy składać w Biurze do Spraw Zatrudnienia przy ul. Szczęśliwickiej 40, pok. 1117 w budynku A, w godzinach 8.30-14.30 w terminie do 16 marca 2018.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko Kanclerza Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej”

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 • etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • etapu drugiego – rozmowy kwalifikacyjne.

Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu jej przeprowadzenia.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 1. Unieważnienie konkursu:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Rektor
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa dn., 5 lutego 2018 r.


 

 

Aktualności

12-02-2018

Kondolencje

Dziekanowi Wydziału Nauk Pedagogicznych - dr hab., prof. APS Maciejowi Tanasiowi wyrazy współczucia i duchowego wsparcia z powodu śmierci Matki składa Rektor i Społeczność Akademicka Akademii Pedagog…
08-02-2018

Szewach Weiss nagroda

Profesor Szewach Weiss otrzyma Nagrodę im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Kapituła Nagrody swoją decyzję podjęła jednogłośnie.
18-01-2018

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

To już VII edycja Konkursu Rektora na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką lub magisterską. Serdecznie zapraszamy do udziału.