logo_BIP

Zatrudnienie na innych stanowiskach


Oferty pracy w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

 1. 1456928670 Pdf PhD student position
 2. 1456928670 Pdf Post-doctoral researcher

 

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

im. Marii Grzegorzewskej w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko Redaktor

            Wymagania:

-          wykształcenie wyższe, preferowane kierunki pedagogika, psychologia,
-          staż pracy nie mniej niż 5 lat na stanowisku redaktora,
-          znajomość procesu wydawniczego książek i czasopism oraz prawa autorskiego,
-          wydanie/redakcja co najmniej 5 podręczników akademickich lub monografii naukowych z psychologii/pedagogiki,
-          doświadczenie w pracy nad przekładami,
-          orientacja w działaniach reklamowo-marketingowych,
-          przygotowanie redaktorskie,
-          preferowane kursy PTWK,
-          redakcja i korekt elektroniczna,
-          obsługa urządzeń biurowych,
-          znajomość Excela i Worda, Acrobat
-          znajomość języka obcego,
-          umiejętność samodzielnej pracy.

           Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

1)      pod względem merytorycznym

 • wyeliminowanie błędów merytorycznych w porozumieniu z autorem/tłumaczem, redaktorem naukowym,
 • zastosowanie właściwej terminologii, nazewnictwa, jednostek miar; w pracach zbiorowych ujednolicenie terminologii, skrótów, wyróżnień, sposobów zapisu w porozumieniu z redaktorem naukowym,
 • dokonanie weryfikacji nazwisk, dat, danych liczbowych, cytatów,
 • opracowanie wykazu skrótów, 
 • opracowanie przypisów i bibliografii, podpisów i spisów ilustracji, map, tabel, wykresów,
 • sprawdzenie z bibliografią zgodności powołań w tekście,
 • opracowanie materiału ilustracyjnego (rysunki, mapy, wykresy, fotografie itp.) dla wykonawcy,
 • sprawdzenie materiału ilustracyjnego po wykonaniu,
 • w tłumaczeniach z języka obcego sprawdzenie zgodności tekstu z oryginałem,
 • w wyjątkowych przypadkach opracowanie skorowidza (rzeczowego, nazwisk), słowniczka,
 • uzyskanie zgody autora/tłumacz/red. naukowego  na przekazanie pracy do składu (podpisanie zredagowanego wydruku);

2)      pod względem językowym

 • stylistyka,
  • ortografia,
  • interpunkcja,
  • konsekwentne i jednolite stosowanie ustalonych zapisów i skrótów;

3)  pod względem edytorskim

 • przygotowanie maszynopisu według zasad przyjętych dla danej książki lub czasopisma,
  • ustalenie i zaznaczenie hierarchii tytułów,
  • zaznaczenie znaków specjalnych (greka, „pisanka”, frakcje itp.),
 • ustalenie  i zaznaczenie wyróżnień (teksty w ramkach, na tintach, cytaty, definicje, ćwiczenia, zadania, rozwiązania, przykłady),
 • ustalenie i wskazanie rozmieszczenia materiału ilustracyjnego – ilustracje, mapy, wykresy, rysunki,
  • wyznaczenie powołań (na rysunki, tabele itp.) i sposobu włamywania w tekst,
  • sprawdzenie spisu treści „z natury”, tj. zgodności z tytułami w opracowanym tekście;
  • wprowadzenie ciągłej numeracji stron maszynopisu (wydruku komputerowego),
  • określenie rodzaju paginacji (żywa, zwykła), określenie co zawierać ma żywa pagina,
 • segregacja materiału ilustracyjnego w zależności od sposobu wykonania (rysowanie, skanowanie, fot. cz.-b., fot. barwne);
  • skompletowanie i dokładne opisanie dyskietek/płyt CD z tekstem i rysunkami.

Redaktor merytoryczny omawia z autorem/tłumaczem/redaktorem naukowym/producentem opracowany tekst i rozstrzyga wszelkie wątpliwości wynikłe na danym etapie pracy nad maszynopisem.

KOREKTA REDAKCYJNA obejmuje:

 • dokładne sczytanie I kpp z podstawą
 • merytoryczną kontrolę złożonego tekstu,
 • merytoryczną kontrolę wykonanych ilustracji, map, rysunków itp.,
 • prawidłowość rozmieszczenia w tekście ilustracji, map, rysunków itp.,
 • weryfikację poprawek autora/tłumacza/redaktora naukowego, omówienie ich

    i naniesienie na egzemplarz korektowy,

 • wprowadzenie koniecznych merytorycznych poprawek,
 • uzyskanie od  autora/tłumacza/redaktora naukowego akceptacji  pracy do druku (po korekcie autorskiej), tj. uzyskanie  podpisu na wydruku korekty,
  • wykonanie II korekty oraz ewentualnych rewizji całości składu lub wybranych stron.

 

Wynagrodzenie:

Zasadnicze 3 100,00 zł.

Premia 20%

dodatek stażowy- wg stażu pracy

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie CV oraz dokumentów potwierdzających staż w  Dziale Kadr  pok. 1117,  bądź  ich przesłanie do dnia 21 lipca 2017r.  pod adresem: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40 lub na e-mail ksajnog@aps.edu.pl.