EN

Strona główna BIP Zatrudnienie na innych stanowiskach

Zatrudnienie na innych stanowiskach

20-03-2018

logo_BIP

Zatrudnienie na innych stanowiskach


 

REKTOR
AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko

KANCLERZA

 1. Miejsce świadczenia pracy: ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
 2. Zakres wykonywanych zadań

kierowanie administracją i gospodarką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w zakresie określonym przez Rektora oraz Statut Uczelni, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów Uczelni w Statucie i ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

 1. Niezbędne wymagania:
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, prawo, administracja, zarządzanie);
 • staż pracowniczy minimum 8 lat, w tym na stanowisku kierowniczym minimum 4 lata;
 • znajomość podstaw prawnych, zasad ekonomiczno-finansowych oraz przepisów, na podstawie których działają uczelnie wyższe;
 • znajomość aktualnej strategii Akademii Pedagogiki Specjalnej (dostępna na stronie internetowej Uczelni);
 • umiejętność przekładania strategii na cele operacyjne oraz skutecznego zarządzania celami, projektami i zmianą organizacyjną;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków z programów Unii Europejskiej;
 • umiejętność organizacji pracy i kierowania dużym zespołem pracowników;
 • doświadczenie we współpracy z organami rządowymi i samorządowymi;
 • znajomość zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami;
 • znajomość języka obcego nowożytnego;
 • operatywność, komunikatywność i pełna dyspozycyjność.
 1. Wymagane dokumenty:
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie świadectw pracy, a w przypadku  aktualnego miejsca pracy zaświadczenie w celu poświadczenia minimalnego 8-letnego stażu pracy;
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • koncepcja programowa dotycząca pracy na stanowisku kanclerza szkoły wyższej (forma pisemna o objętości do 2 stron);
 • referencje od poprzednich pracodawców;
 • pisemne oświadczenie (własnoręcznie podpisane) o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz.922);
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z kartoteki karnej Krajowego Rejestru Karnego (wydane nie później niż 30 dni przed dniem złożenia dokumentów).
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie www.aps.edu.pl w zakładce – kadry.)
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty wymienione w pkt. 4 należy składać w Biurze do Spraw Zatrudnienia przy ul. Szczęśliwickiej 40, pok. 1117 w budynku A, w godzinach 8.30-14.30 w terminie do 16 marca 2018.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko Kanclerza Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej”

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 • etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • etapu drugiego – rozmowy kwalifikacyjne.

Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu jej przeprowadzenia.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 1. Unieważnienie konkursu:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Rektor
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Warszawa dn., 5 lutego 2018 r.


AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskej w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

Referent Administracyjny

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • staż pracy nie mniej niż 3 lat,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • biegła znajomość pakietu Microsoft Office,
 • zdolności organizacyjne i interpersonalne,
 • umiejętność wykonywania pracy pod presją czasu oraz pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność (praca w weekendy)
 • mile widziana obsługa  USOS, IRK.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • obsługę toku studiów,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów studentów polskich i zagranicznych,
 • prowadzenie spraw słuchaczy studiów podyplomowych,
 • utrzymywanie bieżącej łączności z kandydatami i słuchaczami i wykładowcami,
 • przygotowanie i gromadzenie dokumentacji studiów podyplomowych,
 • sporządzanie sprawozdań dla organów zewnętrznych i władz Akademii,
 • aktualizacja na stronie internetowej,

Wynagrodzenie:
Zasadnicze 2 600,00 zł.
Premia 20%
dodatek stażowy - wg stażu pracy

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie CV w  Dziale Kadr  pok. 1117,  bądź  ich przesłanie do dnia 12 marca 2018r.  pod adresem: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40 lub na e-mail ksajnog@aps.edu.pl.


AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskej w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

Portier

 Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub podstawowe,
 • umiejętność samodzielnej pracy.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • sprawowanie nadzoru  nad mieniem  Domu Studenta,
 • przyjmowanie i wydawanie oraz zabezpieczanie kluczy do pomieszczeń,
 • kontrola i nadzór osób przebywających na terenie Domu Studenta, a także gości,
 • obsługa centrali telefonicznej, ppoż., alarmowej, odwoływanie nieuzasadnionych alarmów, 
 • przyjmowanie i wydawanie korespondencji dla mieszkańców,
 • dbanie o czystość i porządek na terenie recepcji,
 • przestrzega regulaminu Domu Studenta,
 • przyjmowanie rezerwacji pokoi gościnnych.

Wynagrodzenie:

Stawka godzinowa: 11,35 zł g/h.
Premia: 20%
dodatek stażowy - wg stażu pracy

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie CV w  Dziale Kadr  pok. 1117,  bądź  ich przesłanie do dnia 23 marca 2018r.  pod adresem: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40 lub na e-mail ksajnog@aps.edu.pl.


 

Aktualności

26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
29-01-2018

Seminarium - INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE

Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Fundacją Centrum Wspierania Zdolności zaprasza przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-pedag…