EN

Strona główna BIP Zatrudnienie na innych stanowiskach

Zatrudnienie na innych stanowiskach

20-10-2017

logo_BIP

Zatrudnienie na innych stanowiskach


REKTOR AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskej w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko

KANCLERZA

 1. Miejsce świadczenia pracy: ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
 2. Zakres wykonywanych zadań
  • kierowanie administracją i gospodarką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w zakresie określonym przez Rektora oraz Statut Uczelni, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów Uczelni w Statucie i ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Niezbędne wymagania:
  • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, prawo, administracja, zarządzanie);
  • znajomość zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych finansowanych z funduszy publicznych;
  • znajomość podstaw prawnych funkcjonowania publicznych szkół wyższych;
  • znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz przepisów, na podstawie których działa uczelnia publiczna;
  • staż pracy minimum 8 lat, w tym na stanowisku kierowniczym minimum 4 lata;
  • pełnienie funkcji kierowniczych w jednostkach administracji publicznej, instytucjach, przedsiębiorstwach lub organizacjach pozarządowych;
  • umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;
  • doświadczenie we współpracy z organami rządowymi i samorządowymi;
  • znajomość organizacji i funkcjonowania szkoły wyższej, w tym zagadnień akredytacji;
  • znajomość zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami;
  • udokumentowana znajomość języka obcego;
  • nienaganna postawa etyczna;
  • zdolności menadżerskie;
  • operatywność, komunikatywność i pełna dyspozycyjność.
 4. Wymagane dokumenty:
  • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
  • list motywacyjny;
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
  • koncepcja programowa dotycząca pracy na stanowisku kanclerza szkoły wyższej (forma pisemna o objętości do 2 stron);
  • referencje od poprzednich pracodawców;
  • pisemne oświadczenie (własnoręcznie podpisane) o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz.922);
   aktualne zaświadczenie o niekaralności z kartoteki karnej Krajowego Rejestru Karnego (wydane nie później niż 30 dni przed dniem złożenia dokumentów).
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie www.aps.edu.pl w zakładce – kadry).
 5. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Wymagane dokumenty wymienione w pkt. 4 należy składać w Biurze do Spraw Zatrudnienia przy ul. Szczęśliwickiej 40, pok. 1117 w budynku A, w godzinach 8.30-14.30 w terminie do 10 listopada 2017.
  • Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko Kanclerza Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej”
 6. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  • etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  • etapu drugiego – rozmowy kwalifikacyjne.

   Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu jej przeprowadzenia.
   Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zastrzega sobie możliwość  kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 7. Unieważnienie konkursu:       
  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 


AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskej w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

Portier

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub podstawowe,
 • umiejętność samodzielnej pracy.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • sprawowanie nadzoru  nad mieniem  Domu Studenta,
 • przyjmowanie i wydawanie oraz zabezpieczanie kluczy do pomieszczeń,
 • kontrola i nadzór osób przebywających na terenie Domu Studenta, a także gości,
 • obsługa centrali telefonicznej, ppoż., alarmowej, odwoływanie nieuzasadnionych alarmów, 
 • przyjmowanie i wydawanie korespondencji dla mieszkańców,
 • dbanie o czystość i porządek na terenie recepcji,
 • przestrzega regulaminu Domu Studenta,
 • przyjmowanie rezerwacji pokoi gościnnych.

Wynagrodzenie:

 • Stawka godzinowa 11,35 zł/h.
 • Premia 20%
 • dodatek stażowy- wg stażu pracy

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie CV w  Dziale Kadr  pok. 1117,  bądź  ich przesłanie do dnia 25 października 2017 r.  pod adresem: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40 lub na e-mail ksajnog@aps.edu.pl.


AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskej w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko Referent Techniczny

Wymagania:

 • wykształcenie średnie,
 • staż pracy nie mniej niż 2 lata,
 • znajomość zagadnień medialnych oraz audiowizualnych,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • znajomość Excela i Worda,
 • zdolności organizacyjne i interpersonalne,
 • umiejętność samodzielnej pracy.
 • znajomość języka angielskiego.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 1. Obsługę aparatury multimedialnej (w tym):
  1. obsługę aparatury zlokalizowanej w aulach multimedialnych A, B, C oraz salach wykładowych we wszystkich lokalizacjach APS
  2. obsługę przenośnej aparatury medialnej (rzutniki, projektory, laptopy, mikrofony bezprzewodowe itp.) użytkowanej we wszystkich lokalizacjach APS
  3. obsługę nośników mediów jak kamera, dyktafon, aparat fotograficzny, aparat cyfrowy
 2. Przygotowanie aparatury audio-video do zajęć
 3. Instruktaż i pomoc w obsłudze sprzętu pracownikom naukowo - dydaktycznym
 4. Obsługę aparatury informatycznej związanej z prowadzeniem obsługi multimedialnej (w tym):
  1. posługiwanie się programami do obróbki obrazu, wideo i dźwięku użytkowanymi w APS,
  2. posługiwanie się programami pakietu Microsoft Office w wersji bieżącej użytkowanej w APS
  3. posługiwanie się komputerem stacjonarnym i przenośnym w celu wykonania zadania obsługi medialnej w tym wykorzystanie narzędzi takich jak: WWW, e-mail
 5. Obsługę techniczna imprez i uroczystości na terenie uczelni oraz zapewnienie nagłośnienia
 6. Obsługę fotograficzna i filmowa (video)
 7. Obsługę transmisji internetowych (audio-video)
 8. Wypożyczanie aparatury przenośnej pracownikom APS - prowadzenie bieżącego rejestru, nadzór techniczny nad stanem zwracanego sprzętu
 9. Przygotowywanie i opracowanie  materiałów medialnych na potrzeby Akademii, także zleconych poprzez inne działy w miarę możliwości technicznych
 10. Tworzenie prezentacji na zlecenie
 11. Obsługę systemu zarządzania sprzętem medialnym Fibaro

Wynagrodzenie:
Zasadnicze 2 800,00 zł.
Premia 20%
dodatek stażowy- wg stażu pracy

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie CV w  Dziale Kadr  pok. 1117,  bądź  ich przesłanie do dnia 20 października 2017 r.  pod adresem: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40 lub na e-mail ksajnog@aps.edu.pl.

 


Praca dla doktoranta w projekcie NCN

Nazwa jednostki:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej/Wydział Nauk Pedagogicznych – Warszawa, 

Nazwa stanowiska:

doktorant (2 etaty)

Wymagania:

Poszukujemy dwojga doktorantów do pracy w projekcie badawczym "Kreatywne uczenie się w warunkach przeobrażeń systemu szkolnego" finansowanym w ramach konkursu Sonata Bis.
Wymagania:

 • Status doktoranta psychologii lub pedagogiki;
 • Zainteresowanie i kompetencje w zakresie problematyki edukacji i psychologii twórczości, udokumentowane wcześniejszymi pracami (publikacje, wystąpienia konferencyjne).
 • Sprawne posługiwanie się pakietami statystycznymi (SPSS, MPLUS, R) i znajomość złożonych modeli statystycznych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Kompetencje badawcze udokumentowane wcześniejszymi publikacjami o zasięgu międzynarodowym.

Opis zadań:

Do zadań doktorantów będzie należał udział w bieżących pracach zespołu badawczego, w tym zwłaszcza:

 • Przygotowywanie kolejnych fal badania podłużnego, wraz z testowaniem / pilotażami wprowadzanych rozwiązań;
 • Analizy danych oraz opracowywanie wyników bieżących badań realizowanych w projekcie - w tym także ocenianie dużych ilości testów zbieranych w ramach badania;
 • Przygotowywanie publikacji naukowych oraz prezentacji konferencyjnych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 6 października 2017, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium w wysokości 3.000 zł będzie wypłacane przez maksymalnie 36 miesięcy. Doktorant będzie miał okazję pracy w młodym, dynamicznym zespole, udziału w szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia zawierające: CV, list motywacyjny oraz maksymalnie 3 najlepsze publikacje proszę przesyłać e-mailem na adres mkarwowski@aps.edu.pl. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. 

Do CV powinna być dołączona klauzula: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
Data dodania ogłoszenia: 2017-09-28 10:47:37

 

Aktualności

19-10-2017

GRA TERENOWA

Pracownicy Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości oraz studenci specjalności Pedagogika Informatyki i Pedagogika Zdolności a także Pedagogika Szkolna – Pedagogika Zdolności zapraszają do wzięcia…
13-10-2017

Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe: Surdopedagogika w październiku 2017 uruchamiamy kolejną edycję - są jeszcze ostatnie wole miejsca. Specjalistyczny program studiów, ma na celu zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętn…
18-10-2017

Spotkanie z książką

Zapraszamy serdecznie na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką „Wolontariat studencki krajowy i zagraniczny” pod redakcją dr hab. prof. APS Ewy M. Kuleszy i dr Bernadetty Kosewskiej